1-(Phenylsulfonyl)-2-propanol

1-(Phenylsulfonyl)-2-propanol