Trimethylsilyl 2-aminobutanoate

Trimethylsilyl 2-aminobutanoate