Trimethylsilyl 4-(dimethylamino)butanoate

Trimethylsilyl 4-(dimethylamino)butanoate