2H-1-Benzopyran-2-one, 7-ethoxy-4-hydroxy-

2H-1-Benzopyran-2-one, 7-ethoxy-4-hydroxy-