1-(4-Chlorophenyl)-3-benzyl-6-(2-thienyl)-4-hydroxypyridine-2(1H)-one

1-(4-Chlorophenyl)-3-benzyl-6-(2-thienyl)-4-hydroxypyridine-2(1H)-one