3-(2-Dimethylamino-ethyl)-5-(4-ethoxy-phenyl)-5-methyl-imidazolidine-2,4-dione

3-(2-Dimethylamino-ethyl)-5-(4-ethoxy-phenyl)-5-methyl-imidazolidine-2,4-dione