Monomethyl-trimethylene-.beta.-sedoheptitol

Monomethyl-trimethylene-.beta.-sedoheptitol