1-Phenyl-3-butyl-6-(2-thienyl)-4-hydroxypyridine-2(1H)-one

1-Phenyl-3-butyl-6-(2-thienyl)-4-hydroxypyridine-2(1H)-one