3-{(2E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoyl}-4-hydroxy-2H-chromen-2-one

3-{(2E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoyl}-4-hydroxy-2H-chromen-2-one