6-O-Methyl-2,4-methylene-.beta.-sedoheptitol

6-O-Methyl-2,4-methylene-.beta.-sedoheptitol