2-Amino-N-[[(3S)-3alpha-chloromethyl-3,4,4abeta,5,6,7-hexahydro-5beta,6alpha,8-trihydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran]-4alpha-yl]propanamide

2-Amino-N-[[(3S)-3alpha-chloromethyl-3,4,4abeta,5,6,7-hexahydro-5beta,6alpha,8-trihydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran]-4alpha-yl]propanamide