3-Morpholinone, 2-hydroxy-2,5,5-trimethyl-

3-Morpholinone, 2-hydroxy-2,5,5-trimethyl-