methyl 2-{1-[4-(aminosulfonyl)phenethyl]-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinyl}acetate

methyl 2-{1-[4-(aminosulfonyl)phenethyl]-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinyl}acetate