4-hydroxy-3-methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one

4-hydroxy-3-methyl-1-phenylquinolin-2(1H)-one