1,3-Diphenyl-6-(2-thienyl)-4-hydroxypyridine-2(1H)-one

1,3-Diphenyl-6-(2-thienyl)-4-hydroxypyridine-2(1H)-one