2-(Dimethylamino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone

2-(Dimethylamino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone