5-Aminomethyl-5-oxo-1,3,5-diazaphosphorinane

5-Aminomethyl-5-oxo-1,3,5-diazaphosphorinane