2-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone

2-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone