.alpha.-Pinene, 10-(dimethylaminomethyl)-

.alpha.-Pinene, 10-(dimethylaminomethyl)-