2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-5-methoxy-

2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-5-methoxy-