3-Hexyne, 2,2-dimethyl-1-dimethylamino-

3-Hexyne, 2,2-dimethyl-1-dimethylamino-