3-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-4-hydroxy-1-(3-morpholinopropyl)-2(1H)-pyridinone

3-(2-chloro-6-fluorobenzyl)-4-hydroxy-1-(3-morpholinopropyl)-2(1H)-pyridinone