4-[ethoxy(hydroxy)methylidene]-5-(4-methylphenyl)-1-(pyridin-3-ylmethyl)pyrrolidine-2,3-dione

4-[ethoxy(hydroxy)methylidene]-5-(4-methylphenyl)-1-(pyridin-3-ylmethyl)pyrrolidine-2,3-dione