5-Phenoxymethyl-3-propionyl-2-oxazolidinone

5-Phenoxymethyl-3-propionyl-2-oxazolidinone