2,4-Hexanedione, 3,5,5-trimethyl-1-phenyl-

2,4-Hexanedione, 3,5,5-trimethyl-1-phenyl-