2,2-Dimethyl-N-(2,2,2-trichloro-1-O-tolylamino-ethyl)-propionamide

2,2-Dimethyl-N-(2,2,2-trichloro-1-O-tolylamino-ethyl)-propionamide