Silane, [2-[(1,1-dimethylethyl)sulfonyl]phenyl]trimethyl-

Silane, [2-[(1,1-dimethylethyl)sulfonyl]phenyl]trimethyl-