Benzothiazole, 2-(t-butyl)dithio-

Benzothiazole, 2-(t-butyl)dithio-