N-[2-[(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl]propanamide

N-[2-[(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl]propanamide