2,5-Dimethyl-3,6-dipropionylpyrazine

2,5-Dimethyl-3,6-dipropionylpyrazine