5-[4-Chlorophenyl]-2,2-dimethyl-3-hexanone

5-[4-Chlorophenyl]-2,2-dimethyl-3-hexanone