3-(3,3-Dimethyl-2-oxobutyl)-3-hydroxy-2-indolinone

3-(3,3-Dimethyl-2-oxobutyl)-3-hydroxy-2-indolinone