1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl-

1,3-Cyclohexanedione, 4,6-di-t-butyl-