Oxirane, diethylboryloxymethyl-

Oxirane, diethylboryloxymethyl-