1-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-3-pentanone

1-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-3-pentanone