Disiloxane, 1,1,3,3-tetrabutoxy-1,3-diethyl-

Disiloxane, 1,1,3,3-tetrabutoxy-1,3-diethyl-