[1-hydroxy-2-(2-sulfosulfanylethylamino)ethyl]benzene

[1-hydroxy-2-(2-sulfosulfanylethylamino)ethyl]benzene