methyl 4-phenylpiperidine-4-carboxylate

methyl 4-phenylpiperidine-4-carboxylate