2-Methyl-5-phenyl-thiazolidine

2-Methyl-5-phenyl-thiazolidine