Ethyl 2-chloro-3,3,3-trifluoro-2-(propionylamino)propanoate

Ethyl 2-chloro-3,3,3-trifluoro-2-(propionylamino)propanoate