4-Butoxy-5,7-dinitro-2,1,3-benzothiadiazole

4-Butoxy-5,7-dinitro-2,1,3-benzothiadiazole