4,6-Dimethyl-5-nitromethylheptan-3-one

4,6-Dimethyl-5-nitromethylheptan-3-one