Propanedinitrile, [4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexylidene]-

Propanedinitrile, [4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexylidene]-