2-[(Phenylsulfinyl)methyl]oxirane

2-[(Phenylsulfinyl)methyl]oxirane