Butanoic acid, 2-methyl-, 4-methoxy-2-(3-methyloxiranyl)phenyl ester

Butanoic acid, 2-methyl-, 4-methoxy-2-(3-methyloxiranyl)phenyl ester