1,2-Dimethyl-4,4-diphenyl-2-imidazolin-5-one

1,2-Dimethyl-4,4-diphenyl-2-imidazolin-5-one