1,2,2-Trimethyl-6-phenylpiperidin-4-one

1,2,2-Trimethyl-6-phenylpiperidin-4-one