Ethyl 4-(2-chlorophenyl)-1,6-dimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate

Ethyl 4-(2-chlorophenyl)-1,6-dimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate