N-[2-(4-Methoxyphenylthio)ethyl]alanine

N-[2-(4-Methoxyphenylthio)ethyl]alanine