N-[2-(4-Methylphenylthio)ethyl]alanine

N-[2-(4-Methylphenylthio)ethyl]alanine